ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ : 50380000-3326

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทางหนึ่ง

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นทีเขตสวนหลวง 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อลดผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดทิ้ง-จับปรับเขตสวนหลวง ปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ หรือบริเวณที่เหมาะสม ทำให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับปรับบริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ คู คลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยต้ังจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ โดยอยู่ประจำจุดต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน บริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ กวดขันและจับกุมหากพบการกระทำความผิด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ ในพื้นที่เขตบริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.เป็นประจำทุกวัน และประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับให้ประชาชนเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.เป็นประจำทุกวัน เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อยู่ประจำจุดไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ โดยอยู่ประจำจุดต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจอยู่ประจำจัดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับปรับไม่ทิ้งขยะ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ โดยปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสวนหลวง เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **