ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิกกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า : 50380000-3327

สำนักงานเขตสวนหลวง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการนำรถจอดบนทางเท้า และการขับขี่รถบนทางเท้าบนถนนหลายสาย ทำให้กีดขวางทางเดินเท้าของประชาชน ทำให้ประชาชนเดินเท้าต้องคอยระมัดระวังรถเฉี่ยวชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังการนำรถมาจอดบนทางเท้าทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย เสียงบประมาณในการซ่อมแซม

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้ใช้รถรถ เจ้าของอาคาร และผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงผลกระทบของการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 3.เพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าบนถนนทุกสายในพื้นที่เขตสวนหลวง รวม 6 สาย ได้แก่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนเพชรบุรี และถนนพระรามเก้า และถนนศรีนครินทร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลักในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน หากพบผู้จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในถนนสายหลัก รวม 6 สาย หากพบผู้กระทำความผิดจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตตามถนนสายหลักต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **