ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิกกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า : 50380000-3327

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการนำรถจอดบนทางเท้า และการขับขี่รถบนทางเท้าบนถนนหลายสาย ทำให้กีดขวางทางเดินเท้าของประชาชน ทำให้ประชาชนเดินเท้าต้องคอยระมัดระวังรถเฉี่ยวชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังการนำรถมาจอดบนทางเท้าทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย เสียงบประมาณในการซ่อมแซม

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้ใช้รถรถ เจ้าของอาคาร และผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงผลกระทบของการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 3.เพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าบนถนนทุกสายในพื้นที่เขตสวนหลวง รวม 6 สาย ได้แก่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนเพชรบุรี และถนนพระรามเก้า และถนนศรีนครินทร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการต้ังจุดจับปรับผู้จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ และตรวจตรา กวดขัน ในพื้นที่ถนนทุกสาย หากพบผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยายนต์บนทางเท้าบริเวณถนนหลักในพื้นที่เขต หากพบจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้ผู้เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่เขต และต้ังจุดจับปรับรถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าบริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ เป็นประจำ หากพบจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า โดยต้ังจุดบริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา กวดข้น จับกุมรถจอดและวิ่งบนทางเท้า และต้ังจุดจับปรับรถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าบริเวณปากซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ หากพบผู้กระทำความผิดจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าในถนนสายหลักทั่วพื้นที่เขต หากพบผู้กระทำความผิดจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนท่ีเดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามถนนในพื้นที่ รวม 6 สาย หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตามถนนสายหลักในพื้นที่เขตฯ ไม่ให้ประชาชนทั่วไปขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า หากพบผู้กระทำความผิดจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย และพื้นที่เขตสวนหลวงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตฯ ตามถนนสายหลักต่างๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำความผิดโดยการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า หากพบจะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่เขต จำนวน 6 สาย หากพบผู้กระทำผิดฝ่าฝืนขับขี่รถหรือจอดรถบนทางเท้า จะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลดภัย และพื้นที่เขตสวนหลวงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลักในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน หากพบผู้จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในถนนสายหลัก รวม 6 สาย หากพบผู้กระทำความผิดจะทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตตามถนนสายหลักต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **