ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจุดกวดขันพิเศษ : 50380000-3328

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ทำให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดและมีระเบียบเรียบร้อยเป็นการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยให้เป็นระเบียบ

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าขายตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยห้ามฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 2. เพื่อป้องกันปราบปรามและดำเนินการไม่ให้มีการฝ่าฝืนทำการค้าในบริเวณจุดกวดขันพิเศษอีกต่อไป 3. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

กวดขันตรวจตราผลักดันและจับกุมไม่ใ้มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวดขันพิเศษทั้ง 5 บริเวณ ในพื้นที่เขตทั้งหมด โดยมีจุดกวดขันที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และบริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้สะดวก บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราบริเวณจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด คือ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องปรามและดำเนินการไม่ให้มีการฝ่าฝืนทำการค้าในบริเวณห้ามขายอีกต่อไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด คือ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้สะดวก และบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด คือ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และบริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และประชาชนสามารถใช้ทางเท้าสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่ี่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้ผู้ค้ามาทำการค้าขายในบริเวณดังกล่าวอีก ทำให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีผู้ค้ามาจำหน่ายสินค้าได้อีก เพื่อให้ประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้ามหวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ค้ามาทำการค้าในจุดดังกล่าว เพื่อประชาชนได้ใช้ทางสัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกกวดขัน ตรวจตรา และจับกุมไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษท้ังหมด โดยมีจุดกวดขันที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และบริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวก และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตฯ จำนวน 2 จุด เป็นพิเศษ คือ หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และบริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน ผลักดันไม่ให้มีผู้ค้ามาทำการจำหน่ายสินค้าในบริเวณห้ามขายเด็ดขาด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตฯ ในบริเวณจุดกวดขันพิเศษที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เพื่อป้องปรามและดำเนินการไม่ให้มีการฝ่าฝืนทำการค้าในบริเวณห้ามขาย ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ เป็นการป้องปรามและดำเนินการไม่ให้มีการฝ่าฝืนทำการค้าในบริเวณจุดกวดขันพิเศษอีก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้ามหวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ค้ามาทำการค้าขายอีกต่อไป ทำให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **