ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง : 50380000-6411

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-23)

35.00

3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-29)

22.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-26)

22.00

งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,046,020.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34,880,924.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 342,165,095.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเลื่อมปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46 รายการ เป็นเงิน 3,851,400.37 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 83,595.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 376,544,500 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 15,181,104 บาท คงเหลือเป็นเงิน 361,363,395.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเลื่อมปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34 รายการ เป็นเงิน 2,069,810 บาท คงเหลือ 15 รายการ เป็นเงิน 1,865,185.37 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6521

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **