ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ : 50380000-6466

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายเทศกิจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย” ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ จากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรมที่นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความซับซ้อน และมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ของประชาชนและถือเป็นภัยอันรุนแรงของสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่เขตสวนหลวง 9.2 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 9.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานสำนักงานเขตสวนหลวงและองค์กรกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงวันละ 3 ครั้ง/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เสี่ยงภัยท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ และตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV และสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างว่าอยู่ในสภาพใช้การได้ดีหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV ว่าอยู่ในสภาพการใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ จำนวนอย่างน้อย 1 คร้้ง/จุด/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-19)

85.00

19/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน โดยตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV ว่ายังสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-19)

75.00

19/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด ท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน โดยตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด CCTV ว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-20)

70.00

20/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด ออกตรวจท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน และตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-20)

60.00

20/04/2564 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน ท้ังกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องปรามและลดโอภาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชน และตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง ว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-19)

50.00

19/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด โดยออกตรวจท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วันเพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

19/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง/จุด/วัน และตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างว่ามีสภาพใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-19)

35.00

19/01/2564 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ จำนวน 5 จุด วันละ 3 คร้ัง/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-16)

30.00

16/12/2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่จำนวน 5 จุด และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-17)

20.00

17/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่จำนวน 5 จุด และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-25)

10.00

25/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน ท้ังกลางวันและกลางคืน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **