ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50380000-6555

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งดูแลสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครปลอดภัย” ทำให้ประชาชน ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุข ความปลอดภัยจากการรับประทานอาหารและได้รับบริการที่ดี สำนักงาน เขตสวนหลวงได้เห็นความสำคัญด้านการสุขาภิบาลอาหาร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐาน อาหารไม่มีการปนเปื้อน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัย เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในด้านอาหารให้กับผู้บริโภค

50380400/50380400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.2 เพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.3 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้าน-สุขลักษณะของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 3.2 สุ่มตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่าย ณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ทในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยร้อยละ 100 ของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-20)

95.00

20/08/2564 : ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน และดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-22)

85.00

22/07/2564 : ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน และดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-22)

75.00

22/06/2564 : ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน และดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-21)

65.00

21/05/2564 : ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน และดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-19)

60.00

19/04/2564 : ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน และดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร ได้เเก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และสุขวิทยาส่วนบุคคล การมีบัตรผู้สัมผัสอาหาร และการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-19)

35.00

19/02/2564 : การเก็บตัวอย่างอาหารในสถานประกอบการหรือร้านอาหารพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-21)

30.00

21/01/2564 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย โดยตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของร้านอาหารในพื้อที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย โดยตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของร้านอาหารในพื้อที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและจัดทำโครงการเพื่อขอนุมั้ติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ในสถาน-ประกอบการอาหาร ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และ มินิมาร์ท
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อตรวจเฝ้าระวังปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อตรวจเฝ้าระวังปัญหาทางด้านการสาธารณสุขที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
:5%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อจัดประชุมเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่เขต ผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่เขตสวนหลวง
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เขตสวนหลวง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6555

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6555

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6502

ตัวชี้วัด : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
53.33

100 / 100
3
95.24

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **