ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50380000-6892

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ทำให้ มีประชากรจากต่างถิ่นต่างพื้นที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบอาชีพกันอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้มีปริมาณ มูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 10,500 ตัน/วัน ซึ่งหากไม่มีมาตรการจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดปริมาณมูลฝอยการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและเห็นความสำคัญของ การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะสดที่ย่อยสลายได้ เช่น ขยะเศษอาหารจากครัวเรือน เศษผัก เปลือกผลไม้ ฯลฯ 2. ขยะยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว ฯลฯ 3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสีสเปรย์ ฯลฯ

50380600/50380600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ หมักทำปุ๋ยอินทรีย์ นำไปเลี้ยงไส้เดือน 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องกำจัดและทำลาย 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาสชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 3.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง - โรงเรียนวัดใต้ - โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ - โรงเรียนวัดปากบ่อ - โรงเรียนสุเหร่าใหม่ - โรงเรียนหัวหมาก - โรงเรียนคลองกลันตัน - โรงเรียนวัดทองใน - โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 3.2 สถาบันการศึกษา จำนวน 1 แห่ง - สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 3.3 โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง - โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ - โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 3.4 ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง - ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า - ชุมชนมิตรไมตรี - ชุมชนธรรมานุรักษ์ - ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ๋ 3.5 ตลาด จำนวน 1 แห่ง - ตลาดเอี่ยมสมบัติ3.6 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-27)

100.00

27/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2022-08-25)

90.00

25/08/2565 : ดำเนินการสาธิต ทำน้ำหมักชีวภาพ กับกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2022-07-20)

85.00

20/07/2565 : ดำเนินการสาธิต ทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับ โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-06-28)

80.00

28/06/2565 : ดำเนินการตามโครงการในกลุ่มเป้าหมาย ทำน้ำหมักชีวภาพไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2022-05-26)

70.00

26/05/2565 : ดำเนินการตามดครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย จัดทำน้ำหมักชีพภาพไว้เพื่อแจกให้กับประชาชน ผู้ต้องการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-04-28)

60.00

28/04/2565 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำน้ำหมักไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2022-03-30)

55.00

30/03/2565 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำน้ำหมักไว้เพื่อแจกจ่ายให้แับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-02-28)

50.00

ดำเนินการตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำน้ำหมักเพื่อแจกจ่ายประชาชน และสาธิตวิธีทำ ในกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-01-28)

45.00

28/01/2565 :ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้แกับประชาชนและผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-12-27)

30.00

27/12/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 13 รายการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-11-22)

30.00

22/11/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ สั่งซื้อเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างส่งของภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-28)

10.00

28/10/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:30%
เริ่มต้น :2021-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ดำเนินการอบรมสาธิตประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
:40%
เริ่มต้น :2021-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. ประเมินผลหลังดำเนินการและรายงานผลตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2022-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6892

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6892

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6527

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **