ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ : 50380000-6908

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย” ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ จากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรมที่นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความซับซ้อน และมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ของประชาชนและถือเป็นภัยอันรุนแรงของสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่เขตสวนหลวง 9.2 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 9.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานสำนักงานเขตสวนหลวงและองค์กรกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-19)

100.00

19/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2022-08-19)

95.00

19/08/2565 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด ท้ังกลางวันและกลางคืน โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด CCTV ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2022-07-19)

85.00

19/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน ท้ังกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน และตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด CCTV ว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2022-06-21)

75.00

21/06/2565 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน ท้ังกลางวันและกลางคืน เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาขน และตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด (CCTV) ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2022-05-19)

65.00

19/05/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน ท้ังกลางวันและกลางคืน เป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอภาสการเกิเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด (CCTV) ว่ายังสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2022-04-20)

55.00

20/04/2565 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างว่ายังสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-03-21)

50.00

21/03/2565 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด ท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เป็นประจำทุ่กวัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด (CCTV) ว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-02-18)

45.00

18/02/2565 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด ท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด (CCTV) ว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-01-19)

40.00

19/01/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 5 จุด โดยออกตรวจท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน เป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุควาไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เขต และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินชีวิต และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด (CCTV) ว่ายังสามารถใช้การได้ปกติอยู่หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-12-20)

30.00

20/12/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 5 จุด ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน วันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน และตรวจกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-11-19)

20.00

19/11/2564 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 5 จุด วันละ 6 ครั้ง/จุด/วัน ท้ังกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องปรามและลดโอกาสเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV ว่าใช้การได้ตามปกติหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-28)

10.00

28/10/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 5 จุด โดยตรวจวันละ 3 คร้ัง/จุด/วัน ท้ังกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน เป็นการป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:40%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2021-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6908

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6908

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6537

ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **