ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : 50390000-3003

สำนักงานเขตวัฒนา : (2560)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจงกล เจริญสุข โทร. 02-381-8930 ต่อ 7016

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดแผนปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงภาระกิจของทุกหน่วยงานในกำกับของกรุงเทพมหานครให้การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานบรรลุผลสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มุ่งสนองต่อความต้องการของประชาชนในสังคมยุคใหม่ให้สู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ(Best Service Organization) ด้วยการลดระยะเวลาการให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม

50390200/50390200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนสู่ความเป็นองค์การชั้นเลิศด้านการบริการ 2. เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนที่มารับบริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 3. เพื่อให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ระยะเวลาการให้บริการลดลงร้อยละ 30

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2017-09-15)

100.00

15/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2017-08-29)

90.00

29/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2017-07-27)

65.00

27/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2017-06-26)

60.00

26/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2017-05-29)

55.00

29/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2017-04-28)

50.00

28/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2017-03-28)

45.00

28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2017-02-27)

40.00

27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2017-01-30)

35.00

30/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2016-12-27)

30.00

27/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2016-11-22)

20.00

22/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2016-10-13)

10.00

13/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3003

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3003

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0715

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **