ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร : 50390000-3281

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชาญชัย นุชเกษม โทร. 7011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตวัฒนาประกอบด้วยแหล่งธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สำนักงาน แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ จึงทำให้มีปัญหาการจราจรตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในเส้นทางหลัก เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนเอกมัย และถนนปรีดีพนมยงค์ ช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรหนาแน่น และติดขัดส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสาจราจรขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มีการจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขต

50390900/50390900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ หน้าโรงเรียนในพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-24)

97.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-17)

90.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดอาสาจราจรปฏิบัติงานประจำจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจักเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชลอโครงการเนื่องจากมีการขยายเวลาเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ชลอโครงการเนื่องจากมีการขยายเวลาเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค.63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดเสี่ยภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนสังกัด กทม. 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบออกปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัประชุมกำชับ มอบหมายภารกิจ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0892

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **