ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50390000-3282

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชาญชัย นุชเกษม โทร. 7011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสุภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลาค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ” โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นั้น สำนักงานเขตวัฒนา ในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตวัฒนาได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ สำนักงานเขตวัฒนา ปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงได้จัดทำโครงการในพื้นที่เขตวัฒนา

50390900/50390900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน 2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถใน ช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย 2.3 เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน 2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 – 24.00 น. บริเวณซอยสุขุมวิทซอย 63 (เอกมัย) และซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตวัฒนา ด้วยความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-24)

97.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-17)

90.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรับส่งประชาชนในบริเวณจุดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชลอการดำเนินกิจกรรมรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากติด พรก ฉุกเฉิน ห้ามประชาชนทั่วไปออกนอกเคพะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ชลอการดำเนินกิจกรรมรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากติด พรก ฉุกเฉิน ห้ามประชาชนทั่วไปออกนอกเคพะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่เทศกิจรับ-ส่งประชาชนในจุดที่กำหนดตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลรับ-ส่งประชาชนตามจุดกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 เส้นทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจความเรียบร้อย
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัประชุมกำชับ มอบหมายภารกิจ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0892

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **