ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา : 50390000-3283

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชาญชัย นุชเกษม โทร. 7011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตถือปฏิบัติ การดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึงซึ่งประชาชนโดยทั่วไปอาจจะต้องประสบในการดำเนินชีวิตจากพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวสร้างความเดือดร้อน จากการที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย เพื่อลดปัญหาและป้องปรามเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน

50390900/50390900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต 2. เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาโดยตรงในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินภารกิจประจำวันด้วยความปลอดภัยและมั่นใจ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบความบกพร่องไม่เรียบร้อยในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 3. ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-24)

97.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-17)

90.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัย (จุดตรวจตู้เขียว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา ตามจุดเสี่ยงภัยที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแผนงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจความเรียบร้อย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัประชุมกำชับ มอบหมายภารกิจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0892

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **