ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50390000-3334

สำนักงานเขตวัฒนา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวพวงเพชร ฝากาทอง โทร.7023

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ฝ่ายรายได้เป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานเขตวัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีท้องถิ่นต้องปฏิบัติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และภารกิจงานประจำของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร

50390500/50390500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามประมาณการที่สำนักการคลังกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 2. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเข้าสู่ระบบภาษี 3. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถแจ้งการประเมินภาษี แก่ผู้ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามข้อมูลที่สำรวจ 2. สามารถบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดส่งข้อมูลตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งการประเมินภาษี
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เตือนค้างชำระ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0891

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **