ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรื่อเสี่ยงอันตรายเขตวัฒนา : 50390000-3355

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชัยวัฒน์ ผาลารักษ์ โทร.023813869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่สาธารณะเพื่อกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติม และแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ดับชำรุด ทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนามีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา

50390300/50390300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่สาธารณะเพื่อกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติม 3.เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ดับชำรุด 4.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนามีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในซอยที่เป็นสาธารณะ 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในซอยที่เป็นสาธารณะ 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4. รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินงานตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจุดติดตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ จัดทำแผน มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3355

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3355

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0863

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 110.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
110.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **