ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สอนภาษาอาหรับ : 50390000-3361

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชลนิภา สุวรรณล้ำเลิศ โทร.7037

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการเมือง ในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไปและให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในทุกระดับชั้น ดังนั้น สำนักงานเขตวัฒนา โดยฝ่ายการศึกษาจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา คือ ภาษาอาหรับ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียน ตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายสำคัญด้านการศึกษาคือให้มีการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ภาษาอาหรับ เพื่อให้การเรียนภาษาอาหรับของนักเรียน มีความต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาอาหรับ จึงเห็นควร ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

50390700/50390700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการพัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน -เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอาหรับเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

-นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

9/22/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-02)

85.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-06-30)

82.00

อยู่ระหว่างชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนวางแผนการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการสอนภาษาอาหรับตามหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการสอนภาษาอาหรับตามหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอนภาษาอาหรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

2019-10-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำผลการสำรวจมาสรุปและประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่าย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดจ้างครูสอนภาษาอาหรับ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการสอน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0902

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **