ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50390000-3370

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางชลนิภา สุวรรณล้ำเลิศ โทร.7037

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหนึ่งในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) การเรียนการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด จะสัมฤทธิ์ผล ได้นั้นจะต้องมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรการปกครองและวิชาชีพพิเศษ พ.ศ. 2539 ให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด รู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีนิสัยในการสังเกตจดจำ รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง เสียสละอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ไม่เห็นแก่ตัว มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมประจำใจ และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน และเยาวชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทางสำนักงานเขตวัฒนามีความตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนาทั้ง 8 โรงเรียน

50390700/50390700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี -ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะตามหลักสูตรลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ได้รับการฝึกอบรม -เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาดที่โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

-ลูกเสือ-ยุวกาชาด มีความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-30)

80.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างให้ชลอดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-27)

80.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อไปเข้าค่ายพักแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุไว้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างจองค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทาง ขั้นตอน ในการดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการอบรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0902

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **