ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50390000-3391

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุธัญญา บุญประสงค์ 0 2381 3943

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เป็นต้น การเกิดสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตตามมา การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในขอบเขตจำกัด ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครการมีดำเนินการในลักษณะการปฏิบัติฝ่ายเดียวโดยเป็นการสั่งการให้ใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่เข้าใจหรือบางครั้ง อาจเกิดการต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผลจากการขาดการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆที่กฎหมายกำหนดและส่งผลต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ยังขาดประสิทธิภาพ

50390400/50390400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตวัฒนา ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เพื่อการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดโรค ลดลดความเสี่ยงของโรคระบาดร้ายแรง และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตวัฒนา ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจำนวน 48 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 35 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ออกตรวจนอกเวลาส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.ออกตรวจนอกเวลาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่ดำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การออกตรวจส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การอออกตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ปฏิบัติงานนอกเวลาส่งเสริมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาในการตรวจวุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การปฏิบัตินอกเวลาส่งเสริมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การปฏิบัติงานนอกเวลาในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่เป็น

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การปฏิบัติงานนอกเวลา ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การปฏิบัติการนอกเวลา ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :1.ดจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ออกตรวจนอกเวลาเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.ออกตรวจนอกเวลาเพื่อในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างไในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการไได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ 2.จาการประการปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์ โควิด - 19 ทำให้สถานประกอบการบางแห่งปิดประกอบการจึงไม่สามารถเข้าตรวจได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ออกปฏิบัติงานนอกเวลาส่งเสริมความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.ออกปฏิบัติงานนอกเวลาในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การปฏิบัติงานนอกเวลาในการส่งเสริมความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นี่เขตวัฒนา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การปฏิบัติงานนอกเวลาโดยส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การปฏิบัติงานนอกเวลา ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานปกระกอบการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2.การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.การปฏิบัติงานนอกเวลา ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 2.การปฏิบัติงานนอกเวลา ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และ อาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การปฏิบัติงานนอกเวลา ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 จำนวน 35 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:การปฏิบัติงานนอกเวลา ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และ อาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพต่างๆในพื้นที่เขตวัฒนาเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย จำนวน 48 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0866

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **