ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา : 50390000-3392

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุวพัชร์ ยอดศรี 023813943

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวัฒนาตระหนักถึงความสำคัญและสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวัฒนาขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา ศาสนสถาน และหน่วยงานต่างๆ

50390400/50390400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 3. เฝ้าระวังไม่ให้เกิดมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา 16 ชุมชน 2. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่เขตวัฒนา 3. วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานในพื้นที่เขตวัฒนา 4. ตลาดในพื้นที่เขตวัฒนา ทั้งสิ้น 6 แห่ง 5. แหล่งก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างทุกแห่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 6. บ้านพักอาศัยและสถานที่รกร้างว่างเปล่าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างจรองจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้าใาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกรวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธู์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้คว่มน่วมมือสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่เป็น

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่อนหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหใสย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่ให้ความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงอังตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้าในพื้นที่แกละเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย 4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป้วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3392

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3392

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **