ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา : 50390000-3392

สำนักงานเขตวัฒนา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวสุวพัชร์ ยอดศรี 023813943

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวัฒนาตระหนักถึงความสำคัญและสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวัฒนาขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา ศาสนสถาน และหน่วยงานต่างๆ

50390400/50390400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 3. เฝ้าระวังไม่ให้เกิดมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา 16 ชุมชน 2. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่เขตวัฒนา 3. วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานในพื้นที่เขตวัฒนา 4. ตลาดในพื้นที่เขตวัฒนา ทั้งสิ้น 6 แห่ง 5. แหล่งก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างทุกแห่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 6. บ้านพักอาศัยและสถานที่รกร้างว่างเปล่าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป้วยโรคไข้เลือดออก 3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.หน่วยงานบางส่วนหรือประชาชนบางส่วนไม่มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.เนื่องจากมีการย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขตวัฒนา ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่และเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3392

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3392

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **