ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการออกตรวจตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 : 50390000-3395

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.พรวรัชย์ วรชัยพงศ์ โทร 0 2381 3943

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ดพื่อระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มมั่วสุมเพื่อก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมในทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้สถานศึกษา

50390400/50390400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.การตรวจสุขลักษณะสถานที่ ตามกฏหมายวสธารณสุข กฏหมายควบคุมอาหาร 2.ตรวจสอบการเสียภาษี การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ 3.การตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 4.การตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5.ตรวจสอบให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558

เป้าหมายของโครงการ

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกตรวจ ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ไม่มีการออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนไม่ได้ดำเนินการออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : ไม่ได้ดำเนินการตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการร์โควิด - 19 ทำให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายกับสถานบริการต้องปิดประกอบการ จึงไม่สามารถเข้าตรวจได้ตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : ไม่มีการออกตรวจ เนื่องจากสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกตรวจสถานบริการหรือสถนประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ออกตรวจสถานประกอบที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 ที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการออกตรวจตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ทุก 3 เดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการตรวจและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0866

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **