ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาร่วมใจ คืนน้ำใส ให้คลองสวย : 50390000-3406

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจุฑาวิทย์ วีระวงศ์ โทร.7027

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวัฒนาได้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ - มีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นกีดขวางทางน้ำไหลในคูคลอง ลำราง และโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องดำเนินการจัดเก็บบ่อยครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในด้านอื่นๆ - ประชาชนทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ - มีการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จากอาคารสาธารณะ อาคารพักอาศัยรวม สถานประกอบการ และร้านอาหาร - สภาพพื้นที่เขตวัฒนาเป็นแอ่งกระทะ ระดับพื้นที่เขตวัฒนาต่ำกว่าระดับพื้นที่เขตข้างเคียง และเป็นพื้นที่ปิดล้อม การระบายน้ำต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนอกพื้นที่เขตเพียงอย่างเดียว หากมีฝนตกในปริมาณมากกว่า 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะไม่สามารถระบายน้ำฝนได้ทัน ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท 39 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

50390300/50390300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อดูแลรักษาสภาพคูน้ำซอยสวัสดีให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถระบายน้ำได้ดี - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคูน้ำซอยสวัสดี และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือมีสิ่งรุกล้ำที่สาธารณะตลอดแนวคูน้ำซอยสวัสดี - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้สัญจร

เป้าหมายของโครงการ

- จัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอก และดูแลรักษาสภาพคูน้ำซอยสวัสดี จากสุขุมวิท 31 ถึงคลองแสนแสบ ระยะทาง 1,535 เมตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคูน้ำซอยสวัสดี และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จุด Landmark) จำนวน 1 จุด โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือมีสิ่งรุกล้ำที่สาธารณะตลอดแนวคูน้ำซอยสวัสดี ทุกเดือน - ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในบริเวณคูน้ำซอยสวัสดี จำนวน 6 จุด โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-19)

65.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-31)

65.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินงานตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-28)

50.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ/จัดทำแผน/ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบ/จัดทำแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0898

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **