ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 โครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง : 50400000-3595

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธมนธรณ์ พรพัชรนิตย์ โทร. 5956

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คลองบางแวกเป็นคลองสายสำคัญในพื้นที่เขตบางแค มีความกว้างประมาณ 6-10 เมตร ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร บริเวณริมคลองมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก สภาพโดยทั่วไปพบวัชพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและขยะมูลฝอยในคลอง สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยบริเวณ ริมคลองขาดจิตสำนึก ปล่อยน้ำเสียและทิ้งขยะมูลฝอยลงในคลอง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำ อาจทำให้น้ำเน่าเสียได้ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่บริเวณริมคลองบางส่วนเป็นพื้นที่รกร้าง เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ ประกอบกับสภาพบ้านเรือนริมคลองขาดการดูแลเอาใจใส่ ทรุดโทรม ส่งผลให้ภูมิทัศน์โดยตลอดริมคลองไม่สวยงาม สำนักงานเขตบางแคตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และมีแนวคิดพัฒนาคลองบางแวก และปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนของประชาชนริมคลองบางแวก ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ โดยให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง พระสงฆ์ ครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบนหลักของ “บวร” จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการปรับปรุง พัฒนา เพื่ออนุรักษ์คลอง จนเป็นที่มาของโครงการ ลานคิด ลานธรรม กิจกรรม อนุรักษ์คลอง

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยบริเวณริมคลอง มิให้ทิ้งขยะลงคูคลอง 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนผู้พักอาศัยริมคลองบางแวกตั้งแต่หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ ถึงซอยวุฒิพงษ์ให้สวยงามหลังบ้าน น่ามอง 3. เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ให้เป็น - สถานที่เรียนรู้ศึกษาธรรมะแบบดิจิทัล 4.0 (ภาษาไทย – อังกฤษ) 1 แห่ง - สถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ เขตบางแค 1 แห่ง - สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 1 แห่ง 4. เพื่อให้คุณภาพน้ำในคลองบางแวกมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงคลองบางแวก (2 ฝั่ง) เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินการออกเป็น 6 โซน (ระยะทางโซนละ 200 เมตร) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างต้นแบบ (Prototype) การรักษา พัฒนา อนุรักษ์คลอง บนหลักของ “บวร” โดยการมีส่วนร่วมจากประชาสังคม ประกอบด้วย ผู้พักอาศัยบริเวณริมคลอง พระสงฆ์ ครู นักเรียน จิตอาสา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (People Centric) จำนวน 1 ต้นแบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง” มีเป้าหมายในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ตามหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และบ้านเรือนประชาชนริมคลองบางแวก (2 ฝั่ง) ให้หลังบ้านน่ามอง ตั้งแต่หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 โซน (โซน A – F) แต่ละโซนมีระยะทาง 200 เมตร เริ่มดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ คือ โซน A และโซนอื่นๆ ตามลำดับ โดยในโซน A ได้ดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ให้เป็น “สวนป่าปริศนาธรรม” เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมะ 2 ภาษา (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) และจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของชุมชน เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา รวมถึงใช้เป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราว ประวัติศาสตร์ของเขตบางแค และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โซน B – F เป็นการปรับปรุงบ้านเรือนผู้พักอาศัยริมคลองบางแวกให้หลังบ้านน่ามอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนแนวตั้ง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง จำนวน 10 ครั้ง ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์คลองบางแวก และให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้โซน A ยังได้จัดตลาดนัดชุมชน “คนรักษ์ คูคลอง” เพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และฝึกสอนอาชีพศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ผ้าต่วน เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน รวมถึงให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน และบริการฉีดวัคซีนสุนัข – แมวของประชาชน และเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการของเขต กิจกรรม “เขตบางแคสัญจร” และในวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “บวร” ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในพัฒนาพื้นที่และชุมชนของตน โดยภาพที่เข้าประกวดจะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางแคต่อไป ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเปิดโครงการและเปืเพื้นที่ ลานคิด ลานธรรม และสวนป่าปริศนาธรรม โดย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการดำเนินงานอนุรักษ์คลองบางแวก สวนป่าปริศนาธรรม 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด หัวข้อ บวร ฝึกสอนอาชีพศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ผ้าต่วน เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน รวมถึงให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน และบริการฉีดวัคซีนสุนัข – แมวของประชาชน และเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการของเขต กิจกรรม “เขตบางแคสัญจร” ผลจากการดำเนินงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด และจากการส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ พบว่า คุณภาพน้ำในคลองบางแวกหลังดำเนินโครงการฯ คุณภาพน้ำในคลองบางแวกมีคุณภาพดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด -19) ทำให้สำนักงานเขตบางแคต้องปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงเดือนที่มีการแพร่ระบาด (ประมาณ 4 เดือน)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-14)

85.00

14/09/2563 : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง” มีเป้าหมายในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ตามหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และบ้านเรือนประชาชนริมคลองบางแวก (2 ฝั่ง) ให้หลังบ้านน่ามอง ตั้งแต่หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 โซน (โซน A – F) แต่ละโซนมีระยะทาง 200 เมตร เริ่มดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ คือ โซน A และโซนอื่นๆ ตามลำดับ โดยในโซน A ได้ดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ให้เป็น “สวนป่าปริศนาธรรม” เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมะ 2 ภาษา (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) และจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของชุมชน เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา รวมถึงใช้เป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราว ประวัติศาสตร์ของเขตบางแค และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โซน B – F เป็นการปรับปรุงบ้านเรือนผู้พักอาศัยริมคลองบางแวกให้หลังบ้านน่ามอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนแนวตั้ง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง จำนวน 10 ครั้ง ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์คลองบางแวก และให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้โซน A ยังได้จัดตลาดนัดชุมชน “คนรักษ์ คูคลอง” เพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และฝึกสอนอาชีพศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ผ้าต่วน เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน รวมถึงให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน และบริการฉีดวัคซีนสุนัข – แมวของประชาชน และเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการของเขต กิจกรรม “เขตบางแคสัญจร” และในวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “บวร” ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในพัฒนาพื้นที่และชุมชนของตน โดยภาพที่เข้าประกวดจะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางแคต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-27)

70.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตบางแคดำเนินการจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนริมคลองบางแวกให้ร่วมกันอนุรักษ์คลอง กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับคุณภาพน้ำในคลองบางแวก และร่วมกับประชาชนทาสี ทำความสะอาดกำแพงบ้านเรือนบริเวณริมคลองบางแวก จำนวนไม่น้อยกว่า 20 หลังคาเรีอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตบางแคดำเนินการจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนริมคลองบางแวกให้ร่วมกันอนุรักษ์คลอง กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับคุณภาพน้ำในคลองบางแวก กิจกรรมเสวนาพบปะเครือข่ายคนรักษ์คูคลอง เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นประเด็นการพัฒนาคลองอย่างยั่งยืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : สำนักงานเขตบางแคดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนริมคลองบางแวกให้ร่วมกันอนุรักษ์คลองทางเรือ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคดควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมลักาณะมีการรวมกลุ่มประชาชนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : สำนักงานเขตบางแคดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนริมคลองบางแวกให้ร่วมกันอนุรักษ์คลองทางเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันที่ 29 พฟษภาคม 2563 และอยู่ระหว่างขอปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกับสำนักงาน ก.ก. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคดควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมลักาณะมีการรวมกลุ่มประชาชนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-29)

42.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนริมคลองบางแวกให้ร่วมกันอนุรักษ์คลองทางเรือ และอยู่ระหว่างขอปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกับสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง ของเดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยสำนักงานเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 3. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 4. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนริมคลอง 5. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นลานจัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563" โดยพระภิกษสงฆ์จากวัดบุณยประดิษฐ์ และคณะผู้บริหารเขต ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเวียนเทียนในวัดบุณยประดิษฐ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง ของเดือนมกราคม 2563 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมตลาดนัด คนรักษ์ คูคลอง จำหน่ายผักปลอดสารพิษ และจำหน่ายผลไม้จากสวนผลไม้ชุมชนในพื้นที่เขตบางเเค 3. กิจกรรมให้บริการตัดผมฟรี ทั้งชาย-หญิง โดยทีมงานโรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ทรัพย์ 4. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 5. กิจกรรมสาธิตและสอนทำน้ำหมักชีวภาพ 6. กิจกรรมแจกกล้าต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน 7. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 8. กิจกรรม ลดขยะพลาสติก " หิ้วปิ่นโต ชวนกิน สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง" 9. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนริมคลอง 10. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นลานแสดงธรรมเทศนา หัวข้อบุญกิริยาวัตถุ 10 โดยพระภิกษสงฆ์จากวัดบุณยประดิษฐ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : ดำเนินโครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง ของเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และดำเนินโครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง ของเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย 1. พิธีเปิดโครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง (Best Service 2563) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ลานคิด ลานธรรม วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางเเค 2. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. กิจกรรมตลาดนัด คนรักษ์ คูคลอง จำหน่ายผักปลอดสารพิษ 4. กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยป้าบุญเลี่ยง ภูมิปัญญาเขตบางเเค 5. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 6. กิจกรรมสาธิตและสอนทำน้ำหมักชีวภาพ 7. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 8. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 9. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทาสี และตกแต่งต้นไม้ 10. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อความสวยงานและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดงาน ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือเชิญคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดกิจกรรมตามประเพณีไทย คือ ประเพณีลอยกระทงและจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง และกำหนดให้ มีพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น "ลานคิด ลานธรรม" และปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บ้านเรือนของประชาชนริมคลองบางแวกให้ "หลังบ้าน น่ามอง" รวมถึงรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์คูคลอง ตั้งแต่หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ รวมระยะทาง 1,200 เมตร รวมถึงจัดเสวนา พบปะคนรักษ์ คูคลอง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมและปฏิบัติงานตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0838

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **