ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการรักษา/คงไว้พัฒนา (รักษารอบ 2563) : 50400000-3596

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวธมนธรณ์ พรพัชรนิตย์ โทร. 5956

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด เป็นโครงการที่สำนักงานเขตบางแค คิดค้นและพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งนี้โครงการลานเติมฝันเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้สำนักงานเขตบางแคพิจารณาแล้วว่า โครงการลานเติมฝันเป็นโครงการที่สามารถให้บริการประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวับ ทุกอาชีพ เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน และเป็นองค์ความรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมือง สำนักงานเขตบางแคจึงเลือกโครงการลานเติมฝัน เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดคงไว้ (รักษารอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการให้บริการประชาชน รวมถึงบุคลากรของสำนักงานเขตบางแค ได้ใช้บริการและเข้ามาเรียนรู้ศึกษาต่อไป

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีและสร้างความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเขตบางเเค โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร 3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสร่วมกันบำรุงรักษา ดูแลรักษาพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนได้ออกกำลังกายในลานเติมฝัน ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเมืองหลวง และจัดแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง ในรูปแบบเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอปรับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการรักษารอบ และขอยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ส่งผลให้ต้องดำเนินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงต้องงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและพบปะกันของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-29)

42.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอปรับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการรักษารอบ และขอยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ส่งผลให้ต้องดำเนินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงต้องงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและพบปะกันของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกวัย "การเต้นตาราง 9 ช่อง" 2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกวัย "การเต้นตาราง 9 ช่อง" 2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกวัย "การเต้นตาราง 9 ช่อง" 2. ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาเปตองเชื่องความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับสภาพ บำรุงรักษาพื้นที่ลานเติมฝัน เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และการออกกำลังกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอขอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0838

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **