ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการรักษา/คงไว้พัฒนา (รักษารอบ 2563) : 50400000-3596

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธมนธรณ์ พรพัชรนิตย์ โทร. 5956

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด เป็นโครงการที่สำนักงานเขตบางแค คิดค้นและพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งนี้โครงการลานเติมฝันเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้สำนักงานเขตบางแคพิจารณาแล้วว่า โครงการลานเติมฝันเป็นโครงการที่สามารถให้บริการประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวับ ทุกอาชีพ เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน และเป็นองค์ความรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมือง สำนักงานเขตบางแคจึงเลือกโครงการลานเติมฝัน เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดคงไว้ (รักษารอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการให้บริการประชาชน รวมถึงบุคลากรของสำนักงานเขตบางแค ได้ใช้บริการและเข้ามาเรียนรู้ศึกษาต่อไป

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีและสร้างความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเขตบางเเค โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร 3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสร่วมกันบำรุงรักษา ดูแลรักษาพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนได้ออกกำลังกายในลานเติมฝัน ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเมืองหลวง และจัดแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : สำนักงานเขตบางแค ดำเนินการตามค่าเป้าหมายแล้ว ดังนี้ 1. จัดกิจกรรม แข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร ครบ 5 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นตาราง 9 ช่อง 4 ครั้ง/เดือน งดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด - 19 จำนวน 4 เดือน เพราะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 3. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จำนวน 100 คน ทั้งนี้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ลานเติมฝัน มีดังนี้ ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัด ข้อ 2 – 3 แล้ว กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนที่มารับบริการกับสำนักงานเขตบางแค ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงลานเติมฝัน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางแคที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้บริการในลานเติมฝัน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ที่มาศึกษาดูงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการลานเติมฝัน จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งฝ่ายปกครองได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.181 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 30 คิดเป็นร้อยละ 27.272 และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.181 และประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.363 รวม 99.997 ซึ่งผลการสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 110 คน มีรายละเอียด ดังนี้ คำถามข้อที่ 1 ส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ในลานเติมฝัน จากกิจกรรมใดบ้าง 1.1 ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 1.2 พักผ่อนหย่อนใจ/ปิกนิคกับครอบครัว จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 1.3 เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ/รีไซเคิลขยะเป็นของใช้ที่มีมูลค่า/ ทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 1.4 เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา และการทำสวนเกษตรในเมือง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 1.5 ตลาดนัด / แหล่งช้อปปิ้ง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 1.6 กิจกรรมสำนักงานเขตบางแค จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 คำถามข้อที่ 2 ท่านคิดว่าลานเติมฝันเหมาะสมกับการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง เชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร มากน้อยเพียงใด 2.1 ระดับมากที่สุด จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 2.2 ระดับมาก จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 2.3 ระดับปานกลาง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 2.4 ระดับน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 คำถามข้อที่ 3 ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาเปตอง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ระดับใด 3.1 ระดับมากที่สุด จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 3.2 ระดับมาก จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 คำถามข้อที่ 4 ท่านมีความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมภายในลานเติมฝัน มากน้อยเพียงใด 4.1 ระดับมากที่สุด จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คำถามข้อที่ 5 ท่านคิดว่าควรจะปรับปรุง หรือ พัฒนา ลานเติมฝัน ในเรื่องใดหรืออยากให้จัดกิจกรรมแนวทางใด 5.1 พัฒนาเป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาประจำปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 5.2 พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรในเมือง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 5.3 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 คำถามข้อที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 110 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ดังนี้ 6.1 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็น 80.9 6.2 อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 6.3 อายุระหว่าง 041 – 50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็น 5.5 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการโครงการลานเติมฝัน (รักษารอบ) ดังนี้ ผู้มารับบริการหรือประชาชน จำนวน 110 คน มีความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมภายในลานเติมฝัน ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ลานเติมฝันในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าต้องการพัฒนาลานเติมฝันให้สามารถใช้แข่งขันกีฬาประจำปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาใช้สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรในเมือง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และเห็นว่าลานเติมฝันเหมาะสมกับการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง ในระดับมากที่สุด จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 โดยการแข่งขันกีฬาเปตองสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรในระดับมากที่สุด จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นตาราง 9 ช่อง 4 ครั้ง/เดือน งดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด - 19 จำนวน 4 เดือน เพราะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการรวมกลุ่มของประชาชน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/09/2563 : สำนักงานเขตบางแค ดำเนินการตามค่าเป้าหมายแล้ว ดังนี้ 1. จัดกิจกรรม แข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร ครบ 5 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นตาราง 9 ช่อง 4 ครั้ง/เดือน แต่ขออุทธณ์ ค่าเป้าหมายในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด - 19 จำนวน 4 เดือน ที่งดจัดกิจกรรม เพราะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 3. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-27)

70.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร จำนวน 5 ครั้ง ภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สนามเปตองลานเติมฝัน เสร็จเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง ในรูปแบบเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการแข่งขันในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง ในรูปแบบเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอปรับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการรักษารอบ และขอยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ส่งผลให้ต้องดำเนินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงต้องงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและพบปะกันของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-29)

42.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอปรับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการรักษารอบ และขอยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ส่งผลให้ต้องดำเนินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงต้องงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและพบปะกันของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกวัย "การเต้นตาราง 9 ช่อง" 2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกวัย "การเต้นตาราง 9 ช่อง" 2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกวัย "การเต้นตาราง 9 ช่อง" 2. ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาเปตองเชื่องความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับสภาพ บำรุงรักษาพื้นที่ลานเติมฝัน เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และการออกกำลังกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอขอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0838

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **