ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 50400000-3599

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธมนธรณ์ พรพัชรนิตย์ โทร. 5956

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต 50 เขต จัดทำระบบฐานข้อมูล โดยจัดการฐานข้อมูล นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครประกอบการจัดทำยโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : สำนักงานเขตบางแคดำเนินการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 โดยนำเข้าข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารเดิม ต้องใช้เวลาในการค้นหา เพื่อทำการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบโปรแกรมที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูล ตามบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/07/2563 : รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน จำนวนทั้งหมด 145 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไ่ม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : สำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งหลักฐานในการส่งข้อมูลให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล แล้วรายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/3273 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มและเพิ่มเติมรายละเอียดการนำเข้าข้อมูล ส่งผลให้การปฏิบัติงานในการรวบรวมข้อมููลจากเจ้าของข้อมูลมีความยุ่งยากและซ้ำหลายครั้ง เนื่องจากต้องกลับไปค้นหาข้อมูลเดิมซ้ำหลายครั้ง ประกอบกับ สยป. ให้ระยะเวลาในการดำเนินการแบบกระชัดชิด หากสำนักงานเขตได้เห็นถึงรายละเอียดของแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสำนักงานเขตทุกเขตมีภารกิจในภาคสนามมาก และปฏิบัติงานหลายด้าน ดังนั้นแบบฟอร์มการนำเข้าข้อมูลควรส่งมาให้สำนักงานเขตเตรียมข้อมูลก่อนล่วงหน้า ก่อนที่ไฟล์หรือบันทึกอย่างเป่็นทางการจะส่งมาถึงสำนักงานเขต เพื่อซักซ้อมในการเตรียมการหาข้อมูลต่างๆ และเพื่อประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย หากจะเพิ่มเติมรายละเอียดในแบบฟอร์มภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ยังหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้โดยไม่ใช้เวลามากนัก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหนังสือสั่งการและคู่มือจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษาการนำเข้าข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-29)

35.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแผนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบัญชีข้อมูลระดับเขต และปฏิทินแผนการการปฏิบัติงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : จัดประชุมเพื่อทำการทบทวนข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ตามแบบฟอร์ม สยป. 4.1 (2) สยป. 4.1 (4) และปฏิทินแผนการการปฏิบัติงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตบางเเค เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูล ในการอบรมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตบางเเค เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูล ในการอบรมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการศึกษาการจัดทำระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ดำเนินการส่งรายชื่อข้าราชการ จำนวน 2 ราย ที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว เพื่อเข้ารับการจัดอบรม GIS

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามข้อสั่งการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3599

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3599

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0840

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **