ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50400000-3606

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

56.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56.00

นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง โทร. 5960

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ สถานที่ราชการที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากรที่เข้ามาพักอาศัย ค้าขาย และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แฟลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 รุ่น ประกอบกับได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคทุกรุ่นในการเตรียมความพร้อมในการรับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคและหน่วยงานส่วนราชการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทา 3. เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่เขตบางแคและประสานกับเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตหลักมาแล้วในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 12) แบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 1 วัน และ แบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-28)

56.00

28/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีแนวทางหนึ่งคือ ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้ มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น ประชุม สัมมนา อบรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น สำนักงานเขตบางแคพิจารณาเห็นว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ยกเลิก เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ กท 1803/729 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-29)

56.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอการอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/2503 ลว. 16 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-29)

37.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รับสมัครผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรหลักในรุ่นที่ผ่านมา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานเชิญวิทยากร ประสานสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3606

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3606

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **