ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50400000-3607

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง โทร. 5960

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งมักสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ ภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2552 หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและบรรเทาภัย หรือความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะได้กระทำก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว และหมายรวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการเพื่อการนั้น ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อให้การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค โดยเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค จำนวน 4 คนต่อวัน วันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 00.00 น. และเวลา 00.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค ในการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและการรายงานเหตุสาธารณภัยในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 เป็นเงิน 58,800.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-01)

90.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (24,800+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (24,000+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-29)

72.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (24,800+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-28)

64.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (24,000+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (24,800+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-29)

37.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 27,400.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (22,400+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (24,800+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (24,800+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (24,000+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (24,800+5,000) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ อปพร.
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:รายงานการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3607

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3607

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **