ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50400000-3608

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางมาลี บำรุงทรัพย์ โทร. 5960

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัย ต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ โดยมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจน จนสามารถควบคุมปัญหาให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และประชาชนส่วนใหญ่ และจากสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงาน ในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านปลอดภัย (COMMUNITY) มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะ ที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) มุ่งให้สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตบางแค ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในเขตบางแค ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 225 คน ซึ่ง พ.ศ. 2563 มีแผนในการพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่ม ชุมชนละ 1 คน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชน สำนักงานเขตบางแคจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแค จำนวน 225 คน 2. การจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 274 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-29)

37.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีแนวทางหนึ่งคือ ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้ มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น ประชุม สัมมนา อบรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น สำนักงานเขตบางแคพิจารณาเห็นว่า โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ยกเลิก เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท 8701/1399 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-29)

37.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลของผู้สมัครและเอกสารที่ใช้อบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครประชาชนเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครประชาชนเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมการประชุมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือเชิญประธานอาสาสมัครเขตบางแค อาสาสมัครฯ เขตบางแค และประธานชุมชนเขตบางแค เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแค จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ และกิจกรรมของอาสาสมัครฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3608

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3608

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **