ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกลำกระโดงเกือกม้าในหมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้ และลำกระโดงแยกคลองบางแวก จากบ้านเลขที่ 79 จนสุดลำกระโดงสาธารณะ : 50400000-3611

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- กว้างประมาณ 4.50 – 8.00 ม. ยาวประมาณ 1,330 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 6,879 ลบ.ม.

เป้าหมายของโครงการ

- กว้างประมาณ 4.50 – 8.00 ม. ยาวประมาณ 1,330 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 6,879 ลบ.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-30)

95.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-27)

85.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดลอกลำกระโดงเกือกม้าในหมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้ และลำกระโดงแยกคลองบางแวก จากบ้านเลขที่ 79 จนสุดลำกระโดงสาธารณะ กว้างประมาณ 4.50 – 8.00 ม. ยาวประมาณ 1,330 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 6,879 ลบ.ม.,ส่งมอบงาน 22 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-28)

80.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดลอกกว้างประมาณ 4.50 – 8.00 ม. ยาวประมาณ 650 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,400 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 26 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3611

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3611

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0856

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเเค

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.20

100 / 100
2
74.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **