ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองราษฎร์สามัคคี จากซอยเพชรเกษม 69 ถึงคลองแยกคลองราษฎร์สามัคคี : 50400000-3612

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02 1.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02 ยาวประมาณ 468 ม. 1.2 ก่อสร้างดาดท้องคลอง ตามแบบ AB.9.50003-02 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม. 2 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 37 ม. 3 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S. 3 จำนวน 16 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02 1.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02 ยาวประมาณ 468 ม. 1.2 ก่อสร้างดาดท้องคลอง ตามแบบ AB.9.50003-02 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม. 2 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 37 ม. 3 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S. 3 จำนวน 16 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงวดแรกเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-08-28)

35.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เคลียร์พื้นที่และตรวจเช็คระดับและแนวเขื่อน - หล่อคอนกรีตเสาเข็ม 100 ต้น - หล่อคอนกรีตแผงกันดิน 160 แผง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-30)

30.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดป้ายประกาศแสดงเนื้องานจัดหาพื้นที่กองวัสดุและอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-29)

25.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-29)

20.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การขายแบบ 19 - 28 พฤษภาคม 2563 - การเสนอราคา 29 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

2020-4-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ยกเลิกการประกวดราคา - ทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3612

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3612

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0856

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเเค

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.20

100 / 100
2
74.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **