ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางจาก จากซอยเพชรเกษม 66 ถึงบ้านเลขที่ 268 : 50400000-3615

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม. 2. ขุดถางกอไผ่บางส่วน (เหมาจ่าย) จำนวน 1 แห่ง 3. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 171 ม. 4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 162 ม.

เป้าหมายของโครงการ

1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม. 2. ขุดถางกอไผ่บางส่วน (เหมาจ่าย) จำนวน 1 แห่ง 3. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 171 ม. 4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 162 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-30)

95.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม. 2. ขุดถางกอไผ่บางส่วน (เหมาจ่าย) จำนวน 1 แห่ง 3. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 171 ม. 4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 162 ม. - ส่งมอบงาน วันที่ 9 มีนาคม 2563 - ตรวจรับงาน 12 มีนาคม 2563 - ใบขอเบิก 3730/63 ลงวันที่ท 25 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา เลขที่ 22-6-63 ลงวันที่ 31 ม.ค. 63,ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่หน้างาน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง,หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **