ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3 ถึงวัดม่วง : 50400000-3618

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม. 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

เป้าหมายของโครงการ

1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม. 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/08/2563 : 1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม. 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,000 ม. - เหลือทาสี

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 900 ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-30)

72.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 665 ตร.ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 850 ม. 3. ตอกเข็มสะพานทางเดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 650 ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทุบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้งเนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 150 ม. - เตรียมราวเหล็กกันตก

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22-11-63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 - ผู้รับจ้างเตรียมหน้างาน จัดหาพื้นที่กองวัสดุและอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา,เสนอราคาวันที่ 27/12/62, ตรวจเอกสารวันที่ 2/1/63

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3618

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3618

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **