ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50400000-3621

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพงศกร เกษรชื่น โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค มีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้าง ในชุมชน ทำให้เกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด - เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุใชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนนครแสงเพชร, ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา, ชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม, ชุมชนกระถินทอง, ชุมชนยิ้มประยูร, ชุมชนราชวินิตประถมบางแค, ชุมชนปู่เย็น ย่าคำ ยังอยู่, ชุมชนนิมมานรดี, ชุมชนพุ่มพวง, ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง, ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ก.ค..63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน มิ.ย.63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน พ.ค.63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน เม.ย.63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ก.พ.63 - มี.ค.63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ม.ค.63 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ต.ค.62 - ธ.ค.62 แล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3621

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3621

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

100 / 100
2
12.59

100 / 100
3
17.85

0 / 0
4
23.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **