ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50400000-3621

สำนักงานเขตบางแค

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายพงศกร เกษรชื่น โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค มีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้าง ในชุมชน ทำให้เกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด - เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุใชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนนครแสงเพชร, ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา, ชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม, ชุมชนกระถินทอง, ชุมชนยิ้มประยูร, ชุมชนราชวินิตประถมบางแค, ชุมชนปู่เย็น ย่าคำ ยังอยู่, ชุมชนนิมมานรดี, ชุมชนพุ่มพวง, ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง, ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3621

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3621

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **