ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50400000-3622

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกาญจนา โหมดพลาย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ประชากรของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ประเภทย่อยสลายได้ โดยการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง เช่น ขยะเศษอาหารจากครัวเรือน เศษผักผลไม้ในตลาดในพื้นที่ โดยนำมาแปรรูปทำให้เกิดประโยชน์ สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ ทำให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บทั่วทั้งพื้นที่เขตบางแค โดยนำมาแปรรูปทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การบดย่อยทำปุ๋ย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ และแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางแค - สามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ตามกระบวนการและตามปริมาณที่ต้องการ - เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 30 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 30 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 20 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 20 ถัง และจัดทำหัวเชื้อน้ำหมัก จำนวน 5 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/05/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 15 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 15 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 15 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 15 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 15 ถัง (ใช้มูลฝอยอินทรีย์ถังละ 5 กิโลกรัม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ได้รับขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3622

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3622

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

100 / 100
2
12.59

100 / 100
3
17.85

0 / 0
4
23.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **