ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์ : 50400000-3623

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกำธร ธาดาจิตติบวร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- ตลาดบงแค และตลาดหลังวันเดอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน - ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน) - เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2563 ได้น้ำหนัก 33.60 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 ได้น้ำหนัก 162.16 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 8.8 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 ส.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 139.85 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-30 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 38.76 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-29 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 135.37 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 27.77 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-22 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 102.16 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 20.10 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 131.43 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 39.02 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 138.63 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-29 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 61.29 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 158.09 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 32.65 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 116.61 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 38.10 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 170.85 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-27)

28.00

27/12/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 18.31 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 122.73 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 23.74 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 156.29 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เสนอและอนุมัติโครงการแล้ว และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 171.59 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3623

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3623

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

100 / 100
2
12.59

100 / 100
3
17.85

0 / 0
4
23.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **