ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์ : 50400000-3623

สำนักงานเขตบางแค

28.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 28.00

นายกำธร ธาดาจิตติบวร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- ตลาดบงแค และตลาดหลังวันเดอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน - ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน) - เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-27)

28.00

27/12/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 18.31 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 122.73 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 23.74 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 156.29 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เสนอและอนุมัติโครงการแล้ว และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 171.59 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3623

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3623

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **