ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50400000-3624

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุจีน ศีติสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมกากตะกอนปฏิกูล

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด - เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก - เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

เป้าหมายของโครงการ

นำกิ่งไม้และใบไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : นำกิ่งไม้ที่บดย่อยไปใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 27-30 ส.ค. 31 จำนวน 116.08 ตัน และวันที่ 1- 30 กันยายน 2563 จำนวน 528.02 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 125.29 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 ส.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 429.85 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 108.87 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 387.55 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-31 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 103.166 ตัน และวันที่ 1-26 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก 418.54 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 27-30 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก 192.89 ตัน และวันที่ 1-25 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 396.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-31 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 55.17 ตัน และวันที่ 1-26 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก 327.86 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 25-29 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก 141.14 ตัน และวันที่ 1-25 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 384.56 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 28-31 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก 95.26 ตัน และวันที่ 1-24 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก 346.02 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-3 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 135.64 ตัน และวันที่ 1-27 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 560.28 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก 51.57 ตัน และวันที่ 1-25 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 568.86 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ได้น้ำหนัก 58.95 ตัน และวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562 ได้น้ำหนัก 618.31 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรม (วันที่ 1-28 ตุลาคม 2562) ได้น้ำหนัก 645.08 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3624

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3624

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

100 / 100
2
12.59

100 / 100
3
17.85

0 / 0
4
23.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **