ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50400000-3626

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภคพล ชิตวิทยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ เนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บมีจำนวนมาก ประกอบกับการขาดวินัยและจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องการจัดการขยะ กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะทุกประเภท รวมในถังหรือภาชนะใบเดียวกัน รวมทั้งทิ้งมูลฝอยอันตรายรวมกับขยะประเภทอื่น ๆ

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นความสำคัญให้ทราบถึงภัยจากขยะอันตราย - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ แหล่งกำเหนิด - เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม - เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางแค - ชุมชนในพื้นที่เขตบางแค - จัดเก็บขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 28.95 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ณ วันที่ 31 ส.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 12.35 ตัน รวมเป็น 29.06.71 ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 100.38)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.72 (2020-07-29)

57.72

29/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 29 ก.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 4.34 ตัน รวมเป็น 16.71 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.73 (2020-06-29)

42.73

29/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ณ วันที่ 28 มิ.ย.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.30 ตัน รวมเป็น 12.37 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.24 (2020-05-28)

38.24

28/05/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 27 พ.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.61 ตัน รวมเป็น 11.07 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.68 (2020-04-29)

32.68

29/4/2563 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.68 (2020-03-27)

32.68

27/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. 63 และวันที่ 1-27 มี.ค.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.66 ตัน รวมเป็น 9.46 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.49 (2020-02-27)

23.49

27/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค.63 และวันที่ 1-28 ก.พ.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.05 ตัน รวมเป็น 6.80 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.86 (2020-01-29)

19.86

29/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 28-31 ธ.ค.62 และวันที่ 1-28 ม.ค.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.21 ตัน รวมเป็น 5.75 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.68 (2019-12-27)

15.68

27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.62 และวันที่ 1-27 ธ.ค.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 0.98 ตัน รวมเป็น 4.54 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.30 (2019-11-28)

12.30

28/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.62 และวันที่ 1-28 พ.ย.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.31 ตัน รวมเป็น 3.56 ตัน/ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.77 (2019-10-28)

7.77

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 1-28 ต.ค.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3626

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3626

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0848

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 29.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.54

100 / 100
2
9.46

100 / 100
3
12.37

0 / 0
4
29.06

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **