ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพเเวดล้อมที่ดีของเมือง : 50400000-3628

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุจีน ศีติสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไป ทางสำนักสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบพื้นที่สีเขียวจากสำนักงานเขตต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การตรวจสอบจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับ สสล.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) ดำเนินการรายงานในไตรมาสที่ 3 (ทำได้ 12 แห่ง/ปี เนื้อที่ 71-1-0 ไร่) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว ได้เนื้อที่ 16-1-0 ไร่ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/05/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) ดำเนินการสำรวจข้อมูลรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้จำเนื้อที่ 20-1-0 ไร่ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) เนื้อที่ 15-3-0 ไร่ ได้นำลงข้อมูลในระบบรวมได้เนื้อที่ 16-1-0 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ได้จำนวน 8 แห่ง เนื้อที่ 15-3-0 ไร่ และรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) ได้จำนวน เนื้อที่ 18-0-0 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต และรายงานพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ กำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขตบางแคและดำเนินการสำรวจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3628

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3628

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0851

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **