ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 500 ต้น : 50400000-3629

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุจีน ศีติสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะ โรงเรียน และศาสนสถาน ในเขตบางแค ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมากขึ้น มีความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพอากาศที่ดี ประชาชนมีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขี้น

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น ในพื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/05/2563 : เดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปลูกได้ 233 ต้น รวมทั้งสิ้นปลูกได้ 617 ต้น ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/4/2563 : เดือน เมษายน 2563 ดำเนินการปลูกได้ 224 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการปลูกได้ 20 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เดือน ตุลาคม 2562 ดำเนินการปลูกได้ 60 ต้น และเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการปลูกได้ 80 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3629

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3629

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0855

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพแสดงถึงอัตลักษณ์กลุ่มเขตกรุงธนใต้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวนต้นทองอุไร (ต้น) : 500

ผลงานที่ทำได้ จำนวนต้นทองอุไร (ต้น) : 617

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนต้นทองอุไร (ต้น))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
140.00

100 / 100
2
160.00

100 / 100
3
617.00

0 / 0
4
617.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **