ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ : 50400000-3630

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศิริชัย พันธ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเหนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเหนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น - เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำหลับมาใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน - ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เดือน กันยายน 2563 เข้าจัดเก็บ ณ ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์, ชุมชนร่มเย็น และหมู่บ้านศรีกมลวิลล่า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน สิงหาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา หมู่บ้านสุขสันต์ 2 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ หมู่บ้านทวีโชติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านวีระวัฒน์ ชุมชนเจริญแพทย์ ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่ หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/6/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน มิถุนายน 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนบ้านขิง, หมู่บ้านมวลชนธานี, ชุมชนศิริเกษม 1 และหมู่บ้านวรนุช

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/05/2563 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มีนาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนศิริเกษม 2, หมู่บ้านอรุณทอง, ชุมชนจั่นแก้ว, หมู่บ้านผกาวัลล์วิลเลจ, หมู่บ้านสวนสาย 2, หมู่บ้านเพชรมณฑล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนเรืองสอน, ชุมชนสุขสำราญ, หมู่บ้านปริญลักษณ์ไลท์ และหมู่บ้านสูขสันต์ 10

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มกราคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านปฐมพร, หมู่บ้านแสงทองวิลล่า, ชุมชนงามปัญจะ และชุมชนยิ้มประยูร

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนริมคลองหมู่ 3, หมู่บ้านส่องแสงวิลล่า, ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี และหมู่บ้านสุขสันต์ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนเลียบคลองบางแค, ชุมชนซอยพึ่งธรรม, หมู่บ้านสิชล และหมู่บ้านทองภูมิ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศศิวรรณ 1, หมู่บ้านซิกเนเจอร์, ชุมชนเศรษฐกิจรวมใจพัฒนา และชุมชนร่มเย็น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
: ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0847

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.56

100 / 100
2
12.59

100 / 100
3
17.85

0 / 0
4
23.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **