ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50400000-3643

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวสิริกร พุทธสุวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

//การปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หัวใจของการปฏิรูปคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากโรงเรียนต้องพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของพื้นฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิชาการเขต ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของบทบาทครูกับการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนางานโดยการจัดทำแฟ้มผลงานที่เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนควบคุมไปด้วย และเพื่อให้โรงเรียนในสำนักงานเขตบางแค มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน

50400700/50400700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//1. เพืื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนาครูโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับกระบวนการเรียนการสอนได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตบางแคให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตอื่น

เป้าหมายของโครงการ

//1. ด้านปริมาณ ให้มีการอบรมทางวิชาการแก่ข้าราชการครูทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค ปีละ 1 ครั้ง 2. ด้านคุณภาพ ศูนย์วิชาการเขตสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ู

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยคืนงบให้ฝ่ายการคลัง เม่อ 10 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-28)

85.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานหลังการเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-20)

85.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-28)

40.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3643

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3643

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **