ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50400000-3644

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสิริกร พุทธสุวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

//แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนคือ ข้าราชการครู ดังนั้นกาาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถภาพของบุคคลกลุ่มนี้ เพื่อให้การปฏิบ้ติงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารคือการจัดการประชุมสัมมนา ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครูขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย

50400700/50400700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตระหนักถึงภารกิจของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และได้รับการบำรุงขวัญและกำลังใจในการที่จะพัฒนางานในความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

//1. ด้านปริมาณ ผู้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน เข้ารับการประชุมสัมมนา 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวความคิด แนวทางการปฏิบัติทางการศึกษานำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-28)

85.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดระยะเวลาดำเนินงานระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-20)

85.00

2020-5-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างเตรียมงานตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างเตรียมงานตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามโครงการ/แผนงาน ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-28)

40.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3644

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3644

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **