ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50400000-3645

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสิริกร พุทธสุวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

//การจัดกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษให้นักเรียนของสถานศึกษา เป็นการจัดเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ และฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอนในการเริ่มผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายการคำนวณราคาสินค้า เพื่อส่งเสริมใหนักเรียนได้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมในอนาคต และรู้จักการประหยัด

50400700/50400700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//1. เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ในการทำสวนผัก 3. เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายของโครงการ

//1. เป็นพื้นฐานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2. เป็นการพัฒนานิสัย ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. นักเรียนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ได้เรียนรู้วิธีการทำเกษตรโดยวิธีปฏิบัติจริง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-28)

100.00

2019-12-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3645

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3645

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **