ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50400000-3660

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

//สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและกิจกรรมการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนอันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี และมีความร่วมมือในการที่จะพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทำให้ประชาชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

// 3.1.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง 3.1.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างสมำเสมอและกีฬาหลากหลายขึ้น 3.1.3 เพื่อให้ประชาชนได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านสุขภาพต่อกัน

เป้าหมายของโครงการ

// จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค สำหรับประชาชน ณ ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์) ลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ลานกีฬาสำนักงานเขตบางแค ลานกีฬาวงเวียนอู่ทอง และลานกีฬาวงเวียนทะเลสาบ และกิจกรรมการเล่นโยคะ ณ ลานกีฬาสำนักงานเขตบางแคอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

2020-9-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-22)

95.00

2020-9-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิค ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันจันทร์-วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ,จัดกิจกรรมโยคะทุกวันจันทร์-วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมโยคะ และกิจกรรมแอโรบิค เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....งดการจัดกิจกรรมแอโรบิค และกิจกรรมโยคะ ในเดือนเมษายน 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ในวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ,จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ในวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3660

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3660

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0868

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **