ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรวมพลคนรักกีฬา : 50400000-3661

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

///ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา และการออกกำลังกาย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของข้าราชการ บุคลากร ประชาชนในกลุ่มกรุงธนใต้และเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อข้าราชการ บุคลากร ประชาชนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อผลักดันให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ออกกำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต และให้ห่างไกลจากยาเสพติด โครงการกีฬารวมพลคนรักการออกกำลังกาย สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2575)

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลจากยาเสพติด 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ได้มีโอกาสทดสอบและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาให้ถูกวิธี และสามารถสร้างเครือข่ายไปสู่ระดับกรุงเทพมหานครได้ 3.1.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เล่นกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของ หน่วยงานและสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่เขตกรุงธนใต้

เป้าหมายของโครงการ

//จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน 7 ครั่ง 7 ประเภทกีฬา คือชักเย่อ วิ่งสามขา กอล์ฟคนจน อุ้มน้องไปอาบน้ำ วิ่งเปี้ยวลูกโป่ง ชูทลูกบอล โยนลูกให้แม่ ให้แก่ข้าราชการ บุคลากร ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงธนใต้ ณ ลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ หรือลานกีฬาในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ซึ่งอาจจะสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-26)

100.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน 7 ครั้ง ประเภทกีฬา ได้แก่ชักเย่อ วิ่งสามขา กอล์ฟคนจน อุ้มน้องไปอาบน้ำ วิ่งเปี้ยวลูกโป่ง ชูทลูกบอล โยนลูกให้แม่ ให้แก่ข้าราชการ บุคลากร ประชาชนในพื้นที่เขตกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ลานกีฬาในกลุ่มเขตกรุงธนใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-24)

70.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ระหว่างเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 ครั้ง 7 ประเภทกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการ บุคลากร ประชาชนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการ บุคลากร ประชาชน ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ โดยมีนักกีฬาจาก 7 เขต มาร่วมการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียนคลองหนองใหญ่ เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการรวมพลคนรักกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเปตอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3661

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3661

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0854

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
7.00

0 / 0
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **