ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม : 50400000-3663

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุชัญญา กัจฉัปนันทน์ โทร.5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

//สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครช่วยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแคในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

//จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำพื้นที่วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน และวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 6 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 200 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 400 ราย,รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 10 ราย,รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 150 ราย,รับเรื่องขอค่าจัดการศพ จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย,รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 35 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพ จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย,รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 15 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย รับเรื่องขอจัดการศพผู้สูงอายุ ่จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 25 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 30 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 30 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3663

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3663

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0857

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
95.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **