ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50400000-3667

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

//สำนักงานเขตบางแค ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจนกลายเป็นประเพณี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 3.1.2 เพื่อเป็นการดำรงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 3.1.3 เพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

//3.2.1 จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง และวัดม่วง ผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณร จำนวน 2 วัด วัดละ 100 รูป รวม 200 รูป ู 3.2.2 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน 3.2.3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ตามหนังสือ ที่กท 1908/1268 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องสำนักงานเขตบางแคขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

90.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-26)

85.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ งดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดเว้นการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวดอยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3667

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3667

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0870

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **