ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ : 50400000-3670

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอนัญญา ฯ โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค ผู้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้" โดยกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ พัฒนาทักษะฝึมือ ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพืันที่ และเขตใกล้เคียงให้ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจที่มาจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่สาธารณชน 3.1.2 เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงธนใต้ 3.1.3 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

// จัดให้มีกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 7 วิชาชีพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีของเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ตามหนังสือ ที่กท 1908/1268 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องสำนักงานเขตบางแคขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-28)

10.00

28/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี - เพชรเกษม เพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อกำหนดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุม้ติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : เตรียมศึกษาโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3670

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3670

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **