ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางเเค : 50400000-3681

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุจีน ศีติสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจร เป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญาต้นไม้ที่สุ่มเสียงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้ 3. เพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย 2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้ำยันต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการทุกวัน ณ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางห้าหน้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : เดือน สิงหาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 34 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 92, บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และซอยคลองหนองใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : เดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 35 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 92, บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยคลองหนองใหญ่ และถนน 60 พรรษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : เดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 31 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว ถนนนครลุง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : เดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 37 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการ 2 คร้้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) ซอยคลองหนองใหญ่และถนนราชมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : เดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 39 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการ 3 คร้้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) ดำเนินการ 5 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยคลองหนองใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 45 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าโรงเรียนวัดม่วง และดำเนินการ 13 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ จำนวน 54 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณหน้าวัดม่วง, หน้าโรงเรียนวัดม่วง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : เดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 55 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 88, หน้าวัดม่วง, หน้าโรงเรียนวัดม่วง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : เดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ จำนวน 55 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ จำนวน 56 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15), หมู่บ้านสุขสันต์ 6

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3681

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3681

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0849

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
71.66

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **