ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัย : 50400000-3683

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ผ่านไป-มา

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด จำนวน 30 ดวง - ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวางในพืี้นที่ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 150 ดวง

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 30 ดวง - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญแยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง จำนวน จำนวน 20 ดวง - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมา วิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ จำนวน 10 ดวง 2. จัดทำแผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค จำนวน 150 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-29)

95.00

29/09/2563 : 1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาปัจ 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้าฯ ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากรายการการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขออนุมัติสรรเงินแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : 1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาปัจ 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้าฯ ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาปัจ 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้าฯ ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้าฯ)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาปัจ 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว 100%) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้าฯ ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้าฯ) 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้าฯ)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้การไฟฟ้าฯ) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-29)

32.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-27)

28.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-28)

27.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้าฯ ) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (รายงานขอจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือเสนอราคาของการไฟฟ้าฯ) 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3683

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3683

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **