ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50400000-3685

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายของประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อขับเคลื่อนการกีฬาของสโมสรกีฬาบางแค ให้พัฒนาสู่สากลอย่างต่อเนื่อง 3.1.2 เพื่อพัฒนานักกีฬา และจัดหานักกีฬาสำหรับเป็นตัวแทนของสำนักงานเขต 3.1.3 เพื่อเสริมสร้างวินัยและจิตใจของนักกีฬาให้รู้แพ้ รู้ชนะ เกิดความสมานฉันท์ 3.1.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน สนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

เป้าหมายของโครงการ

// -จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๖ คน เพื่อดูแลกิจกรรมลานกีฬา จำนวน ๑๗ ลาน -จัดกิจกรรมแข่งขันเปตอง -จัดกิจกรรมแข่งขันเซปักตะกร้อ -จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-24)

85.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่เขตบางแค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 :อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬาอยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการเล่นกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3685

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3685

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0868

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **