ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม : 50400000-3691

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-29)

93.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-29)

92.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-29)

90.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2563 - ตรวจรับงานวันที่ 13 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-03-30)

88.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-27)

85.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่จัดแผนงานการปรับพื้น

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3691

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3691

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **